Regulaminy sklepu

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, określają zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonego przez niego Sklepu Internetowego, dalej także jako Sklep. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sklepu.

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.enbiogroup.eu (zwaną dalej Sklep) jest firma Enbio Technology Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze, przy ul. Szkolnej 24, 81-198 Suchy Dwór (gmina Kosakowo), numer KRS 214555, NIP: 958-09-82-035, REGON191317763, akta Spółki znajdują się w Sądzie Rejestrowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy opłacony w całości: 887.500 zł.   Treści zawarte w serwisie należą do Enbio Technology Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze, przy ul. Szkolnej 24, 81-198 Suchy Dwór (gmina Kosakowo).  

§1 DEFINICJE

„Sklep” – Enbio Technology Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Dworze, przy ul. Szkolnej 24, 81-198 Suchy Dwór (gmina Kosakowo).

„Klient” – krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą, nabywająca towar od Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze. Klientem w rozumieniu niniejszej umowy nie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W przypadku chęci zakupu urządzenia przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej prosimy o zapoznanie się z zasadami zakupu towarów przez konsumentów znajdujących się w Regulaminie sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, bądź o kontakt bezpośrednio z Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Szkolna 24, 81-198 Kosakowo.

„Umowa” – umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie. „Towar” – rzecz ruchoma w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej z asortymentu Sprzedawcy, której dotyczy Umowa Sprzedaży.  

§2 ZASADY OGÓLNE

 1. Przedmiotem świadczenia jest zawarcie umowy sprzedaży towaru znajdującego się w ofercie Sklepu. Dokonując zakupu Klient potwierdza, iż zapoznał się z zapisami niniejszych ogólnych warunków i wyraża na nie zgodę.
 2.  Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: sklep@enbiogroup.eu lub formularz zamówienia na stronie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest:
  1. zapoznanie się z niniejszymi OWS, a także wyrażenie akceptacji ich postanowień;
  2. wyrażenie akceptacji, że Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty;
  3. prawidłowe, kompletne wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez:

dokonanie wyboru rodzaju, ilości Produktu, sposobu i miejsca dostawy oraz sposobu płatności,

 1. Do chwili kliknięcia przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę” na etapie „Podsumowania”, Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu Produktu i zrezygnować z zakupu Produktu.
 2. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza:
  1. potwierdzenie przez Kupującego prawidłowości danych Kupującego,
  2. potwierdzenie przez Kupującego otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Kupującego ze Sprzedawcą skutecznej prawnie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.
 1. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego na przycisk „kupuję i płacę” do Kupującego jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze” (dostępne tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
 3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni (siedem dni) licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone kwotę, o ile kupujący uiścił zapłatę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4.  Sklep zastrzega, że może nie przyjąć zamówienia bez podania przyczyn.

§3 CENA

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. są cenami netto, z wyjątkiem cen podanych w podsumowaniu zamówienia, gdzie podane zostały ceny brutto,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i opłat za transport,

Finalna wysokość kosztów transportu będzie stanowić wynik kalkulacji Zamówienia, uwidoczniony przed jego złożeniem

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru (ta forma zapłaty możliwa jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) lub w formie przedpłaty (opłacenie wystawionej faktury proforma) na konto bankowe Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 

§4 KOSZTY I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub odebrane osobiście przez Klienta w magazynie producenta, w Gdańsku przy ulicy Maszynowej 32, 80-298 Gdańsk.
 2. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone przez firmę kurierską. Koszty wysyłki zostaną określone indywidualnie i dodane do wartości zamówienia.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany na adres mailowy sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 4. Wszelkie koszty wydania i odebrania towaru i ewentualnych opłat celnych ponosi Klient.
 5. Termin realizacji zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi standardowo 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, z przyczyn niezależnych od Producenta termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.
 6. W przypadku odbioru własnego, za zwłokę z odebraniem Towaru Sklep obciąży Klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 10 zł netto (+23%VAT) za każdy dzień zwłoki.
   

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi , jeśli nie zbadała rzeczy w czasie i w sposób przyjęty prze rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie a w przypadku , gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż 2 miesiące od dostawy towaru
 2. W takim przypadku Klient powinien przesłać do sklepu wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na www.enbiogroup.eu. Po uzgodnieniu ze Sklepem towar powinien zostać odesłany na adres magazynu producenta. Do przesyłki należy dołączyć fakturę z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku uszkodzeń transportowych Klient powinien przesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentem dostawy (list przewozowy, dokument WZ) i zdjęciami dokumentującymi uszkodzenia.
 5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku reklamacji w okresie trwania gwarancji związanej z usterką urządzenia spowodowaną wadą fabryczną koszty transportu ponosi sprzedający. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika, wynikających z niewłaściwego zastosowania, nieprzestrzegania informacji zawartych w instrukcji obsługi lub innych przyczyn koszty transportu i naprawy ponosi kupujący.

 

§6 DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu: Enbio Technology Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administratorem danych jest Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia lub aktualizacji.
 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór (gmina Kosakowo).
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Enbio Technology Sp. z o.o. .
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie , mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 01.11.2015 r.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.enbiogrou.eu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego dokumentu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dalej także jako E-sklep. Kupującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.

Sprzedaż detaliczna Produktów odbywająca się za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej o adresie http://flowjet.pl/shop/ prowadzona jest przez Enbio Technology Sp z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, ul. Szkolna 24, 81-198 Suchy Dwór, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr 0000214555, posiadającą NIP: 985 098 20 25, REGON:191317763, zwaną dalej w zależności od kontekstu „Sprzedającycym”

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Zakład Produkcyjny Enbio Technology Sp z o.o ul. Maszynowa 32; 80-298 Gdańsk, pod adresem poczty elektronicznej sklep@enbiogroup.eu lub pod numerem telefonu: + 48 58 761 96 30.

Niniejszy Regulamin dotyczy i obowiązuje wyłącznie Konsumentów. Nie dotyczy on Przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy proszeni są o zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem E-sklepu.

§ 1 DEFINICJE

 1. Sklep – Sklep internetowy, działający pod adresem http://enbiogroup.eu prowadzony przez Enbio Technology Sp. z o.o. który, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedający – Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze, przy ul. Szkolnej 24, 81-198 Suchy Dwór (gmina Kosakowo), kapitał zakładowy opłacony w całości: 887.500 zł.
 3. Kupujący – krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca towar od Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze.
 4. Produkt – rzecz ruchoma, znajdująca się w asortymencie Sprzedającego, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego dotyczące rodzaju oraz ilości produktów, które prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy stronami za pośrednictwem sklepu internetowego, która wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Sprzedającego w wysokości całości ceny zamawianego produktu oraz kosztów transportu produktu.

§ 2 OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w sklepie internetowym ENBIO można dokonywać:
  1. poprzez strony internetowe sklepu ENBIO – wypełniając formularz na stronie sklepu http://enbiogroup.eu/shop/. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  2. telefonicznie – dzwoniąc pod numer + 48 58 761 96 30 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 .
 2. 2. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i poda prawdziwe dane kontaktowe w tym:
  1. dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany
  2. numer telefonu lub adres e-mail
 3. Sprzedający ma prawo anulować Zamówienia jeżeli podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy z powodu podania nieprawdziwych, błędnych lub niedokładnych danych lub mimo próby skontaktowania się przez Sprzedawcę nie udało się tych danych ustalić.
 4. Sprzedający może odmówić realizacji Zamówienia w całości lub w części jeśli:
  1. Produkt wskazany w Zamówieniu nie jest dostępny lub dostawa nie może być zrealizowana w terminie określonym dla Zamówienia;
  2. Realizacja Zamówienia nie jest możliwa w związku z wadliwą pracą Sklepu Internetowego,
  3. Dane podane przez Kupującego są nieprawdziwe, niepełne i niemożliwe do zweryfikowania,
  4. Osoba składająca Zamówienie nie jest pełnoletnia lub nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych
  5. Zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia jego złożenia.
 5. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji części lub całości Zamówienia z przyczyn określonych w ust. 6 na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany przy składaniu zamówienia.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie jego danych w zakresie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy i konieczne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, wprowadzenia aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Więcej informacji dotyczących zbierania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 7. W przypadku anulowania przez Kupującego Zamówienia lub niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, jeżeli Kupujący dokonał już zapłaty za zamówiony Produkt, Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w przypadku gdy Zamówienie ma zostać zrealizowane w części. Zwrot płatności zostanie dokonany za pośrednictwem takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Kupujący nie zostanie obciążony opłatami w związku z tym zwrotem.
 8. Kupujący akceptuje, że przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego wiąże się z zawarciem prawnie skutecznej Umowy Sprzedaży i obowiązkiem zapłaty określonej w Zamówieniu ceny wraz z kosztami wysyłki.

§4 CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu Enbio jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. są cenami netto, z wyjątkiem cen podanych w podsumowaniu zamówienia gdzie podane zostały ceny brutto,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i opłat za transport poza granice RP, przy doręczeniu zagranicznym koszty dostawy zostaną potwierdzone konkretnie przy każdym zamówieniu, kupując ponosi podatki i opłaty związane z doręczeniem poza terytorium RP.
  4. finalna wysokość kosztów transportu będzie stanowić wynik kalkulacji Zamówienia, uwidoczniony przed jego złożeniem
  5. są obowiązujące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Enbio, zamieszczania informacji o nowych produktach, prowadzenia i odwołania akcji promocyjnych i wyprzedaży a także wprowadzenia w nich zmian.
 4. Płatności mogą być realizowane w następujący sposób:
  1. Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego Enbio. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu internetowego ENBIO w podsumowaniu zamówienia http://enbiogroup.eu/checkout/.

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. Do wszystkich sprzedanych Produktów wystawione jest imienne dowody zakupu tj. faktura/ paragon wraz z fakturą. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego dokumentu rozliczeniowego, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia również Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych. Na wyraźne życzenie Kupującego i bez żadnych dodatkowych opłat, Sprzedawca wystawi i prześle stosowne dokumenty sprzedaży w formie papierowej.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytująca zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego.

§5 DOSTAWA PRODUKTU

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na przygotowanie pod wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 2 dni robocze.
 3. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
 4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.
 5. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.

§6 GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym ENBIO są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu towary niewadliwe, w wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, w stosunku do których zamówienie przez Kupującego jest jednocześnie zgoda na dostawę produktu niepełnowartościowego.
 3. Czas trwania gwarancji jest określony dla każdego produktu oddzielnie i umieszczony jest w karcie gwarancyjnej dostarczanej do klienta wraz z fakturą. Oświadczenie gwarancyjne każdorazowo określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

§7 PROCEDURA REKLAMACJI

 1. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serwis@enbiogroup.eu lub pisemnie na adres Zakładu Produkcyjnego Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk.
 2. Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub uszkodzeń produktu należy zgłosić niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  1. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu http://enbiogroup.eu/kontakt/. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać:
  1. na czym jego zdaniem polega wada towaru,
  2. kiedy została ona stwierdzona,
  3. czego Kupujący domaga się od Sprzedającego
  4. oraz podać swoje dane kontaktowe.

Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony formularz reklamacyjny.

 1. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 2. Koszty przesyłki reklamowanego Produktu, jeśli jest on objęty gwarancją, ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar na wolny od wad albo usunie wadę. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 4. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie („Odstąpienie od umowy w 14 dni”), dostępne na stronie internetowej http://enbiogroup.eu/kontakt/, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji ENBIO na adres korespondencyjny Zakładu Produkcyjnego Enbio Technology Sp z o.o. 80-298 Gdańsk, Maszynowa 32 albo pomocą poczty elektronicznej na adres serwis@enbiogroup.eu.
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pomocą poczty elektronicznej,
 4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres korespondencyjny: Zakład Produkcyjny Enbio Technology Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, Maszynowa 32, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest nieprzekraczalny i jest uznany za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy, w tym koszty przesyłki na adres Zakładu Produkcyjnego Enbio Technology Sp. z o.o. ul Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk.
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem i konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Enbio Technology Sp z o.o. przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta cytowanej powyżej, Kupujący nie może odstąpić od umowy, w szczególności, w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§ 9 POLITYKA PRYWATNOSCI

 1. Enbio Technology Sp. z o.o. z siedzibą Suchy Dworze przy ul. Szkolnej 24, 81-198 Suchy Dwór jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym Enbio. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty). Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Enbio Technology Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 2. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: http://www.enbiogroup.eu wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić zużyty sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres Zakładu Produkcyjnego Enbio Technology Sp. z o.o. ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Dyrektywy, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
 3. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmian w niniejszym Regulaminie oraz politykach prywatności. Kupujący będzie związany tymi zapisami, które obowiązywały w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Brak podjęcia przez Sprzedawcę niezwłocznych działań prawnych na wypadek naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę jego praw.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Enbio Technology Sp. z o.o.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym http://www.enbiogroup.eu, oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki ENBIO sp. z o. o. w Suchym Dworze przy ul. Szkolnej 24, 81-198 Suchy Dwór.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data Imię i nazwisko Adres

Enbio Technoology Sp z o.o.

Ul. Szkolna 24

81-198 Suchy Dwór

adres e-mail: sklep@enbiogroup.eu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość*

Oświadczam, że zgodnie z § 8 OWS odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:
 • NAZWA PRODUKTU ( szt.) nr seryjny____________________________________________
zawartej dnia ______________________ z datą odbioru______________________ Proszę o zwrot kwoty_________zł (słownie: _____________________złotych …/100) przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez _______________ o numerze:_________________________. Produkty w stanie niezmienionym zwrócę w dniu________________________. Podpis _______________________ Pobierz formularz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress